• Prowadzenie książek obiektu budowlanego

  • Nadzór nad pracami budowlanymi

  • Przeglądy techniczne budynków

  • Dokumentacja i projektowanie

  • test

Oferta

Nadzór budowlany i przeglądy budynku – Oferta Budserwis

Przeglądy budowlane

Oferujemy ścisłą współpracę, zarówno właścicielom jak i zarządcom obiektów budowlanych, objętych obowiązkiem okresowej kontroli stanu technicznego. Staramy się aby wykonywane przez nas przeglądy budowlane były przydatnym narzędziem do zaplanowania przyszłych inwestycji oraz kosztów wiążących się z eksploatacją budynku. Według obecnie obowiązujących przepisów na temat utrzymania obiektów budowlanych – Ustawy Prawo budowlane – oferujemy współpracę obejmującą okresową, półroczną, roczną oraz pięcioletnią kontrolę obiektów budowlanych. Proszę pamiętać, że regularne przeglądy budynków są obowiązkiem ustawowym każdego właściciela obiektu budowlanego.

bud_serwis

Ocena stanu technicznego obejmuje: Roczna i półroczna                 Pięcioletnia
Elementy budynków, budowli oraz instalacji narażonych na negatywny wpływ warunków atmosferycznych oraz szkodliwe działania różnych czynników przytrafiające się podczas samego użytkowania obiektu. + +
Instalację urządzeń wspomagających ochronę środowiska. + +
Instalacje gazowe. + +
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). + +
Instalacje wspomagające ochronę przeciwpożarową budynków. + +
Określenie przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. +
Instalacje elektryczne i piorunochronne w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Natężenie oświetlenia.    +

Oferta cenowa przeglądów budynków konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu kontroli, w oparciu o powierzchnię lub kubaturę budynku, ilości obiektów i czasu, na jaki zostanie podpisana umowa o współpracy. Naszym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów budowlanych dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli. Proponujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z dokumentacją budowlaną, w zakresie okresowych kontroli oraz w innych sprawach związanych z dokumentacją budowlaną czy geodezyjną.

kask

Nadzór inwestorski

Inspektor nadzoru inwestorskiego – pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe. (Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni zatem funkcję analogiczną do adwokata – reprezentuje interesy swojego Klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacje budowlane polegają na odtworzeniu dokumentacji rysunkowej obiektu budowlanego w zakresie stanu obecnego. Wykonywane są na podstawie bezpośrednich pomiarów z natury. Wykonuje się je w zakresie branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Wykorzystywane są w celu uzupełnienia wymaganej dokumentacji dla obiektów budowlanych, przeprowadzenia działań remontowych, określenia powierzchni użytkowej lub innych zamierzeń budowlanych. W wyniku inwentaryzacji budowlanych tworzona jest dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej zawierająca rzuty poszczególnych kondygnacji, widoki elewacji, charakterystyczne przekroje obiektu, zestawienia pomieszczeń i powierzchni. Inwentaryzacje budowlane pozwolą Ci na jasne określenie stanu rzeczywistego.

Książki obiektów budowlanych

Książka obiektu to najważniejszy dokument związany z eksploatacją budynku lub budowli. Odnotowuje się w niej wszystkie informacje dotyczące obiektu, a także okoliczności zaistniałe w trakcie jego eksploatacji. W książce obiektu odnotowywane są wszystkie przeglądy okresowe, zmiany sposobu użytkowania, ekspertyzy, dokumentacje, awarie i przebudowy. Książka obiektu przypisana jest do jednego obiektu i przechowywana jest przez jego właściciela lub zarządcę do końca okresu jego użytkowania. Proponujemy współpracę właścicielom i zarządcom, których obiekty budowlane objęte są obowiązkiem prowadzenia książek w zakresie ich zakładania, sukcesywnego uzupełniania o nowe dokumenty zaistniałe w trakcie użytkowania. Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu, w oparciu o ilości i charakterystykę obiektów oraz czasu, na jaki zostanie podpisana umowa o współpracy. Naszym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów i uzupełnień książek obiektów budowlanych dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy. Proponujemy długofalową współpracę polegającą na przejęciu obowiązków związanych z prowadzeniem książek obiektów, w zakresie okresowych kontroli oraz w innych sprawach związanych z dokumentacją budowlaną czy geodezyjną.